คณะกรรมการอำนวยการฝึกภาคสนามร่วม มข. ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดประชุมผู้แทนชุมชน เตรียมความพร้อมการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

คณะกรรมการอำนวยการฝึกภาคสนามร่วม มข. ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จัดประชุมผู้แทนชุมชน 12 พื้นที่โครงการฝึกภาคสนามร่วมฯ ซึ่งในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19”  โดย ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร อาจารย์จากแขนงวิชาทันตสาธารณสุข เป็นผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วมในครั้งนี้  โดยมี ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมคณาจารย์จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีผู้แทนชุมชนจากภาคีเครือข่ายทั้ง 12 พื้นที่จาก 4 อำเภอ ทั้ง อ.น้ำพอง อ.ซำสูง อ.บ้านแฮด และ อ.บ้านฝาง กว่า 70 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 กล่าวว่าการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 38 โดยลักษณะปฏิบัติการเป็นแบบกระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกัน หรือ IPE Inter-professional Education โดยฝึกปฏิบัติการร่วมกันในคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 พื้นที่จาก 4 อำเภอ ทั้ง อ.น้ำพอง อ.ซำสูง อ.บ้านแฮด และ อ.บ้านฝาง ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับรายละเอียดของรูปแบบการฝึกในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ Covid-19 คาดว่าโรคระบาดยังมีอยู่ตลอดปี 2563 การจัดการต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก และการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีทั้งหมดเป็นออนไลน์ การฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ยังคงมีอยู่ แต่ปรับเปลี่ยน นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานแบบไปเช้า-เย็นกลับ จะไม่มีการพักค้างคืนในพื้นที่

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กระผม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบทุกท่านในวันนี้ การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้ เป็นปีที่ 38 มีการพัฒนาบริหารจัดการต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยฝึกปฏิบัติการร่วมกันในคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วม เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบาล และเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของประชาชนในภูมิภาค เป็นการฝึกนักศึกษาให้ทำงานร่วมกัน อันจะส่งผลทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ในการที่จะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในชุมชนชนบท และสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ท่านผู้แทนชุมชนจาก 12 พื้นที่ ใน 4 อำเภอ ถือเป็นเครือข่ายที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความร่วมมือของท่านในครั้งนี้ จะช่วยทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถดำเนินการต่อไป แม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดก็ตาม กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ต่อไปในอนาคต”

Administrative Committee of Field Practicum, KKU and Faculty of Dentistry holds a meeting for community leaders, getting ready for the joint field practicum of 2020 under the Covid-19
https://www.kku.ac.th/7725

Scroll to Top