มข.ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 เผยมาตรการการจัดการเรียน ฝ่าวิกฤติ COVID-19

 

     จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่งของจังหวัดขอนแก่นในการปิดสถานศึกษา เป็นเวลา 28 วัน (นับวันราชการเดิม) ตั้งแต่ 18 มีนาคม –  30 เมษายน 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิทินการศึกษาเดิม  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้

     รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 นี้เป็นผลมาจากการที่ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามการดำเนินการของรัฐ เพื่อจะเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  นอกจากนี้เหตุผลที่ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษานั้นยังมีอีกหลายประการ ได้แก่ การให้คณาจารย์ได้มีเวลาในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนภายใต้เงื่อนไข การเว้นระยะห่างทางกายภาพ” (Physical Distancing)  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอื่นๆ เพื่อทดแทนการฝึกงานของคณะต่างๆ เป็นต้น

     นอกจากนี้ ยังทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาในการเตรียมพร้อม เรื่อง ที่อยู่อาศัยของนักศึกษาในรูปแบบใหม่ที่นอกเหนือจากการอยู่หอพักแบบเดิม เช่น การเตรียม Service Apartment สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนแบบชั้นเรียนหรือมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบชั่วคราว นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเวลาเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดเตรียม “โครงสร้างพื้นฐาน”(Infrastructure) เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงจัดการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ และเพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 มีเวลาในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอีกด้วย

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ทั้งในภาคการศึกษาพิเศษ (Summer) ปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และปีการศึกษา ดังต่อไปนี้

  1. ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ทั้งหมด ยกเว้นในรายวิชามีภาคปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานที่จะเสนอแนวทางการดำเนินการภายใต้เงื่อนไข Physical Distancing
  2. ปีการศึกษา 2563 สำหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับการเรียนทฤษฎีเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์
  3. ปีการศึกษา 2563 สำหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสนอแนะแนวทางให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมและอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงาน เช่น เรียนภาคทฤษฎีในภาคการศึกษาต้น และเรียนภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาปลายภายใต้เงื่อนไข Physical Distancing เป็นต้น
  4. ปีการศึกษา 2563 สำหรับการเรียนสหกิจศึกษาและการฝึกงานในรูปแบบต่างๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

     ทั้งนี้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังกล่าวว่า มาตรการการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้วางไว้เพื่อให้คณะต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติกลางที่สามารถนำไปพิจารณาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของแต่ละคณะ อย่างไรก็ตามหากคณะใดมีบริบทการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง และต้องการแนวปฏิบัติที่แตกต่างออกไป สามารถเสนอแนวปฏิบัติที่ต้องการมายังฝ่ายการศึกษาได้ ซึ่งทางฝ่ายก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป รศ.ดร.ไมตรี กล่าว

KKU modifies the Academic Calendar for the Academic year 2019-2020 – Reveals the instructional measures through the COVID-19 Crisis

ภาพ : ณัฐวุฒิ  เพชรประไพ
ข่าว : พรทิพย์  คำดี

Scroll to Top