มข. หารือร่วมกับ Savannakhet University สปป. ลาว พร้อมพัฒนาต่อเนื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ รศ.ดร. อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย Assoc. Prof. Dr. Khoune SACKBOUAVONG อธิการบดี Savannakhet University (สปป.ลาว) และคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ MOU อย่างต่อเนื่อง

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เผยว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรามีความยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือและพัฒนาในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) ดังจะเห็นได้จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกันกับประเทศลาวอย่างเข้มแข็ง และมีการสนุบสนุนทุนและโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Matching Scholarship of the Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ร่วมกับ National University of Laos, Champasack University, Souphanouvong University และ Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทุนแม่โขงล้านช้าง และทุน GMS ซึ่งเป็นทุนที่มข.ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง

Assoc. Prof. Dr. Khoune SACKBOUAVONG อธิการบดี Savannakhet University (สปป.ลาว) เผยว่า ในนามคณะผู้แทนคณะฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้บริหารมหาวิยาลัยขอนแก่น ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนโอกาสและกระบวนการการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ และในวันนี้มีอาจารย์ ผู้กำลังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและศักยภาพในการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพร่วมกัน อีกด้วย

ในช่วงบ่าย คณะผู้แทนฯ Savannakhet University ยังได้เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือถึงการแลกเปลี่ยนหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา ในอนาคต

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

KKU discusses continuing academic and research collaboration with Savannakhet University, Lao PDR

https://www.kku.ac.th/17909

Scroll to Top