คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก นร.สาธิต ศึกษาศาสตร์ มข. ชนะการแข่งขัน Robocup Japan Open 2024

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ (ศีล) และ นายวชิรวิชญ์ อารยะสัจพงษ์ (ฝู)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และนางสาวฟ้าใส จัสมิน เฟื่องจันทร์ (ฟ้าใส) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทีม Dinonaut  หลังจากที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ระบบปฏิบัติการ  Thailand Open Robotics Competition 2024 (LOGISTICS) ระดับประเทศมาครอง เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  และได้เข้าร่วมทีม KMITL Robotics and AI กับทางหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Robocup Japan Open 2024 ที่ประเทศญี่ปุ่น  และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ  นำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทย

Certificate of Award(RAI KMITL)

           สำหรับการแข่งขัน Robocup Japan Open 2024 ครั้งที่ 19 จัดขึ้นที่ ที่ Shiga Daihatsu Arena  เมือง Otsu ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2567 เป็นการแข่งขัน robocup ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ในระดับโลกอย่าง World Robocup  ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมชิงชัย กว่า 10 league รวมผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน จากทั้งญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน จีน และอื่นๆ โดยมีการแข่งขันอิงกฎตาม Rulebook ของ World Robocup 2024  และการแจก task ได้จาก server ส่วนกลางเท่านั้น ดำเนินการโดย Trustee จาก RoboCup ที่เป็นชาวญี่ปุ่น  นับเป็นครั้งแรกที่ทีมประเทศไทยสามารถเอาชนะประเทศต่าง ๆ ด้วยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยคนไทย แข่งกับทีมอื่นที่ใช้หุ่นยนต์สำเร็จรูปจากบริษัทชั้นนำใน Industrial Logistics League

จากขวา : นายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ (ศีล) นางสาวฟ้าใส จัสมิน เฟื่องจันทร์ (ฟ้าใส) และ นายวชิรวิชญ์ อารยะสัจพงษ์ (ฝู)

ทั้งนี้  นายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ (ศีล)  นายวชิรวิชญ์ อารยะสัจพงษ์ (ฝู)  และนางสาวฟ้าใส จัสมิน เฟื่องจันทร์ (ฟ้าใส) เป็นสมาชิกอยู่ในชมรม ชุมนุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ SATIT KKU ROBOT & AI CLUB ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ทดลองหลักวิชาการต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์การเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร มีพันธกิจในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นพลโลก รวมไปถึงมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการบริการวิชาการที่เน้นการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆ  

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

Demonstration School students, Faculty of Education, KKU, wins the international 2024 Robocup Japan Open

https://www.kku.ac.th/17807

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top