มข. ร่วมงานแถลงข่าว นำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อรองรับการจ้างงาน ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำของประเทศ

         

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าว เปิดตัวโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ มจธ. โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 The Knowledge Exchange (KX) กรุงเทพฯ

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความสำคัญในสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับคนพิการในตลาดแรงงาน โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย  ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเครือข่าย ซึ่งล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะขยายผลและสนับสนุนคนพิการให้ก้าวไปสู่การมีศักยภาพ พร้อมที่จะทำงาน โดยสำรวจความต้องการจ้างงานคนพิการในพื้นที่ แล้วนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรที่เหมาะสม มีกลุ่มเป้าหมายพัฒนาคนการ 300 คน ให้มีรายได้ โดยมีเป้าหมาย คือ คนพิการที่เข้ารับการอบรม ฝึกทักษะแล้ว สถานประกอบการจะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมทำงานได้ทันที สามารถรองรับการจ้างงานตามมาตรา 33 และยังมีหลักสูตรพิเศษที่ฝึกให้คนพิการ พร้อมเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองอีกด้วย ในอนาคตทางกระทรวง พม. จะหารือความร่วมมือไปยังกระทรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวง อว. หรือ สธ. เพื่อขยายเครือข่ายในการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนพิการอีกด้วย

              รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมโชว์ความพร้อมในการดำเนินโครงการ ในการ Upskill – Reskill  เพื่อรองรับการจ้างงานของคนพิการ ตามความต้องการของสถานประกอบการ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  ขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยความร่วมมือจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรัตน์ , นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลน้ำพอง , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น , จัดหางานจังหวัดขอนแก่น และสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัด เพื่อค้นหาความต้องการ และนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรสำหรับคนพิการหรือกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการจ้างงาน รวมถึงการสร้างอาชีพหรือพัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้คนพิการ

             หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกๆมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรัตน์ นำมาจัดแสดง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรสำหรับพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น และ ในช่วงท้ายเป็นการเสวนาร่วมกันของมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ยังได้กล่าวเน้นย้ำในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งการพัฒนาทั้งด้าน Hard skill ที่จะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ และ ด้าน Softskill เพื่อสร้างโอกาส และสร้างความเท่าเทียม ให้กับกลุ่มคนพิการ ภายใต้แนวคิด “60 ปี มข. ร่วมสร้างโอกาสเพื่อคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ” 

  

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top