สำนักหอสมุด มข.ได้รับคำชื่นชมในการพัฒนาการบริการ จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก International Academic Partnership Thailand (IAPP Thailand) ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ถึง 16 แห่งของอเมริกา เช่น Duke University, Tufts University, Purdue University, Colorado State University และ University of Memphis เป็นต้น
ในการเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ครั้งนี้ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ได้อธิบายถึงการ transform ห้องสมุดไปเป็น Learning center for ALL ตลอดจนนำชมนวัตกรรมบริการต่างๆ ที่สำนักหอสมุด มข.ได้นำมาให้บริการเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เช่น การเรียนรู้ผ่าน metaverse experience, การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการผลิต learning program การพัฒนา KKUL production house ตลอดจน การพัฒนา AI clinic เพื่อให้คำปรึกษา และ ฝึกอบรม ในการประยุกต์ใช้ Generative AI สำหรับการเรียนรู้ การวิจัย และ การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
การพัฒนาบริการของสำนักหอสมุด มข.ได้รับคำชื่นชมจากคณาจารย์หลายท่านที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เช่น Professor Boyko Gyurov จาก Georgia Gwinnett College, USA ได้กล่าวว่า “It is an amazing library, probably the best I have ever seen around the world. Great job accommodating students and nourishing the AI and multimedia world.”
นอกจากนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมจากหลายสถาบันยังได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด มข.ในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

Khon Kaen University Library Receives High Praise from US Academics

https://www.kku.ac.th/17762

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top