มข.จับมือ บริษัท Hi -Tech เดินหน้านำผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ไปใช้จริงในตลาดไทย และวางแผนสู่ตลาดต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการต่อยอดนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต และทดสอบแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปใช้ในการให้บริการด้านระบบกักเก็บพลังงานสะอาด และยานยนต์สมัยใหม่ ตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศไทย รวมถึงตลาดส่งออกในอนาคต กับ บริษัท Hi -Tech Apparel Co., Ltd. โดยมี คุณประสิทธิ์   วิตนากร ประธานบริษัทฯ ร่วมลงนาม ในการนี้  ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รองศาสตราจารย์นงลักษณ์  มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ หรือ UVOLT คุณปรินทร์  วิตนากร ประธานกรรมการบริษัทฯ คุณดาวรุ่ง  สุรวิลาศ  คุณอมร  จิตต์พูลกุศล และคุณทศพร  อมรชูเดช  คณะทำงานบริษัทฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร ภายหลังเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ พร้อมประชุมแลกเปลี่ยน หารือแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะมุ่งเน้นการให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ และต่อยอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำหรับเป็นระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) และยานยนต์สมัยใหม่ ในขณะที่การดำเนินงานของบริษัท Hi -Tech ภายใต้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ Hi-Tech Eco Energy Co., Ltd. จะดูแลด้านการทำการตลาด การขาย และดูแลผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่หลังการขายอย่างมีจริยธรรม และเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าในระยะยาว

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top