สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4

       สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการ ReSkill / UpSkill และลงมือปฏิบัติในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติของงาน ตั้งแต่ต้นจนถึงการนำเอาการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) มาใช้ หลักสูตรได้รับความสนใจจากบุคลากรหลากหลายองค์กร ทั้งใน สถาบันอุดมศึกษา สถานพยาบาล และบริษัทเอกชน ที่มีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพขั้นตอนปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยใช้การบริหารงานแบบลีน (Lean Management)

       รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม วิทยากรประจำหลักสูตร ได้นำเทคนิคด้านการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริง วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข เห็นผลลัพธ์ชัดเจน ลดความสูญเปล่าตามหลักการบริหารงานแบบลีน

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top