มข. ร่วมทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนไปสู่การปฎิบัติของจังหวัดขอนแก่น

        วันที่ 4 เมษายน 2567 สำนักงานจังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2567-2570) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอภิปรายในการประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

                พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าวเปิดพร้อมกล่าวถึงภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2567-2570)

    รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วย นายภัทรพล ณ หนองคาย (วิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการก่อสร้างและการประยุกต์ใช้ดินซีเมนต์) และ นายสุภัทรดิส ราชธา (ผู้เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมฝายแกนดินซีเมนต์) เป็นผู้อภิปรายเทคนิคและวิธีการออกแบบฝายแกนดินซีเมนต์ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และความเหมาะสมของพื้นที่ รูปแบบของมาตรฐานฝายแกนดินฯ การอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชาการ พร้อมกันนี้ ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์การก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ และตอบข้อซักถาม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top