สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ

         เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริการวิชาการและการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ

          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายประหยัด สืบเมืองซ้าย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดยพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 ท่าน ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ได้กล่าวถึงพันธกิจของสำนักบริการวิชาการในด้านต่างๆ พร้อมนำเสนอ ผลงานของสำนักบริการวิชาการด้านแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการและความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตที่จะเก็บเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต (credit Bank) และการดำเนินงานหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Culinary Science and Technology) ซึ่งบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

 

Scroll to Top