สถาปัตย์ มข.ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 6 ท่าน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชม ประชุมร่วมเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน พร้อมร่วมศึกษาการตรวจวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเพื่อศึกษาดูงานทางด้านสถาปัตยกรรมและผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมเป็น 4 ช่วง คือ

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ช่วงที่ 1 ภาคเช้า  ช่วงเวลา 9.30-10.40 น. ไปเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ กล่าวต้อนรับ นางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ  และนายปิติพงศ์ พิมพา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ต่อจากนั้นก็เดินทางไปไหว้สักการะพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองขอนแก่น

ช่วงที่ 2 ภาคบ่าย  เป็นการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณบดีและผู้บริหารคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.ร่วมต้อนรับ การพูดคุยในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือกับผู้บริหาร , ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนในหลักสูตรต่าง ๆ เน้นวิชาโครงการ, การฝึกงาน และวิทยานิพนธ์  ปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ในขบวนการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ช่วงที่ 3 ภาคค่ำ  เวลา 17.30น. เป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเหมือนและความต่างเพื่อแสวงหาจุดร่วมทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ” และแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมหาแนวทางการประสานเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไปรวมถึงการความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเข้าตรวจวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกัน

ซึ่งในการหารือความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันระหว่างสองสถาบันในอนาคตต่อไป

ข่าว กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ กรรณภัสส์ สิริเกียรติ และ จักรินเงินทอง
ข้อมูล มณีรัตน์ วีระกรพานิช และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top