รองนายกฯ “อนุทิน” ปาฐกถาพิเศษ เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อน New Isan วาระฉลองครบรอบ 60 ปี มข.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่: Mobilizing New Isan for the Future of Thailand ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารภาครัฐ และ เอกชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพลังขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาแนวใหม่ หรือ New Isan โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยทำงานผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและอาสาสมัคร และภาคประชาชน

“การจัดงานปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญ ประการแรก เพื่อให้เกิดพื้นที่เชื่อมต่อขยายแนวคิดระหว่างภาควิชาการ ผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ ภาคผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางนโยบาย ประการที่สอง เพื่อให้เกิดการสื่อสารการแลกเปลี่ยน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ การแชร์วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางอันเหมาะสม ประการที่สาม เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งพัฒนาภูมิภาคอีสาน ดังปรัชญาแห่งการก่อตั้ง ในการเป็นที่พึ่งของคนอีสาน เป็นขุมปัญหาแห่งอีสาน และเป็น Node ของการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาค ในระดับอาเซียน และระดับสากล”

“ประการสุดท้าย เพื่อให้เกิดคู่ความร่วมมือ business matching ระหว่างมหาลัยและภาครัฐในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าวันนี้ มีคณบดี/ผู้บริหาร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดในภาคอีสาน หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้มารู้จักกันและทำงานร่วมกันในอนาคต”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเด็น New Isan ได้นำมาสู่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเรามองว่าในปัจจุบันนี้คำว่า New Isan เกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1. ระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ภูมิภาคอีสานนั้นเชื่อมโยงกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ปัจจัยที่ 2. เศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ ที่ปัจจุบันนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่อีสานเป็นระบบเศรษฐกิจก้นถุง กระทั่งปัจจุบันได้กลายเป็นเศรษฐกิจปากถุง มีการค้าชายแดน ระดับหลายหมื่นล้าน ฉะนั้น ภาคอีสานจึงมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และ เจริญเติบโตเชื่อมโยงกับความเจริญเติบโตของประเทศเพื่อนบ้าน

“สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อประเด็น New Isan มีในอย่างน้อยใน 3 หัวข้อ 1. การจัดการศึกษา 2.ระบบบริการสุขภาพ 3.ศิลปวัฒนธรรม ฉะนั้นยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงให้ความสำคัญกับบทบาทของมหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาภูมิภาคและเชื่อมโยงไปยังประเทศในลุ่มน้ำโขง”

สำหรับปาฐกถาพิเศษหัวข้อ เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่: Mobilizing New Isan for the Future of Thailand ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เดิมในอดีตเป็นจังหวัดเล็กๆกระทั่งพัฒนาเติบโตมีเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะช่วงที่จังหวัดมีกิจกรรม ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัด ใจความตอนหนึ่งว่า
“เวลามีการแข่ง MotoGP แข่งมาราธอน จังหวัดโคราชจนถึงสุรินทร์โรงแรมแน่นจริงๆ มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การค้าขาย อาหาร ผ้า สินค้าพื้นบ้านต่างๆ ขายได้ อีเว้นต์เล็กๆมีเงินหมุนเวียนกว่า 400-500 ล้าน ในขณะที่ถ้าอีเว้นต์ ใหญ่ๆ อย่าง MotoGP มีเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 – 4,000 ล้านบาท ฉะนั้นการทำเมืองให้เป็นศูนย์กลางในลักษณะนี้ อยู่ที่ motivation หรือ ความตั้งใจจริง สร้างแรงจูงใจ ทำอย่างไรให้คนมา และสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ในจังหวัด ทุกวันนี้คนไป บุรีรัมย์ สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ทั้งฟุตบอลได้ทั้งซื้อของได้ทั้งร้านค้าได้ทั้งแข่งรถ หลายๆอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากโมเดลนี้”
สำหรับขอนแก่นมีพื้นฐานหลายอย่าง เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ ซึ่งบุรีรัมย์ยังไม่มี ฉะนั้นเราต้องมองว่า ทำอย่างไรให้คนมาที่นี่ เชื่อมโยงไปจังหวัดอื่นๆได้ ด้วย ทั้ง อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม สามารถท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำงานไปด้วย ได้สร้างธุรกิจไปด้วย ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของภาคอีสาน เห็นได้ว่าขอนแก่นมีพื้นฐาน อยู่แล้ว ฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถทำความเจริญรุ่งเรืองได้ โดยที่รวมเรื่องเทคโนโลยี เรื่องวิชาการ เรื่องขององค์ความรู้ เรื่องของพื้นบ้าน เรื่องของวัฒนธรรม ทุกอย่างเราสามารถนำมาต่อยอดได้หมด” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว
หลังการกล่าวปาฐกถาอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : วทัญญู เชื่อมไธสง

Scroll to Top