มข.ต้อนรับคณะ กมธ.การอุดมศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  พร้อมด้วย ..เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รศ.ดร.วรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ดร.อภิรชัย  วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  นายธนายุทธ  สังข์อินทร์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย  นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับ นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ  และคณะทำงานจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  กล่าวว่า   ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ ท่านฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านบทบาทในการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมขนและสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปรับใช้สังคม  เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศชาติ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการวิจัย และนวัตกรรม โดยขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากนั้น ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ได้บรรยายในภาพรวมของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก โดยได้นำเสนอตัวอย่างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เช่น หลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง High Speed Train ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแห่งแรกของประเทศที่เปิดตัวสถาบัน The KKU-SW JTU Tinanyou Railway Institute  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทง ประเทศจีน โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบหลักสูตร 2 ปริญญา เปิดในปีการศึกษา 2566  ในส่วนของคณะวิศวรรมศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรแบบเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์  และอีกหลายหลักสูตรด้วยกัน

นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงการให้บริการด้านสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ที่มีการรักษาโรคที่ซับซั้นโดย Exellent centers  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีสถิติการเข้ารับบริการด้านสุขภาพเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นในทุกปี

พร้อมแนะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ๆ หลายด้าน เช่น  ด้าน Bioenergy เช่น ด้านนวัตกรรมพลังงาน โดยมีการตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขึ้น ทำหน้าที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใช้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า  รวมทั้งมีนวัตกรรมพลังงาน Sodium-Ion Battery  มีต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงไฮเทนจากอ้อย เป็นต้น  ในด้าน Health & Wellness  มีผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์มากมาย อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบบูรณาการ ของ CASCAP  โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคอีสาน  มีการสร้างนวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น  โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคไตเรื้อรัง  โรคติดเชื้อปรสิตในคน พยาธิใบไม้ตับ  โรคธาลัสซีเมีย โรคไตวายเฉียบพลัน  โรคหนังแข็ง  โรควัณโรค  เป็นต้น  ตลอดจนนวัตกรรมด้าน Future Feed & Food ต่างๆ  ด้านการเกษตร  และนวัตกรรมด้าน Education Learning Kit/metaverse  และในปี พ.ศ.2567 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี มีการบูรณาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ชุมชน แห่งการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม” อย่างต่อเนื่อง

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ต่างให้ความสนใจในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  การให้บริการด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน  รวมถึงการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม  และให้ข้อเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top