คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567 ครบรอบ 26 ปี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567 ครบรอบ 26 ปี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และในเวลาต่อมาได้ทำพิธีสักการะและรำบรวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ภายในคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มประชาชน ทั้งภาครัฐ เอกชน พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดหนองคาย โดยได้รับการสนับสนุนและดูแลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2541 ได้รับนักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจึงได้ถือเอาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541  เป็นวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย โดยเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 2  สาขาวิชา คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ

และในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการย้ายนักศึกษาและบุคลากรมาจัดการเรียนการสอน ณ บ้านหนองเดิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พร้อมกับรับนักศึกษาจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ผ่าน 26 ปี และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารด้วยการควบรวมหน่วยงานภายในวิทยาเขตหนองคาย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการยุบรวมคณะวิชาตามโครงสร้างใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย จาก 4 คณะวิชา เป็น 1 คณะวิชา คือ คณะสหวิทยาการ และ สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการจัดตั้งคณะสหวิทยาการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

จากแผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ.2565-2568 ได้กำหนดให้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย และวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหวิทยาการ และกำหนดให้ ต้นชิงชัน เป็นต้นไม้ประจำคณะสหวิทยาการ ศิลปะวัฒนธรรม ดังปณิธาณที่ว่า คณะสหวิทยาการ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานกอปรด้วยความรู้   คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  และมุ่งพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการสู่การเป็นขุมปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญาแก่สังคม

ภาพข่าว : อนิรุต สุทธินันท์ ,ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

Scroll to Top