ลงทะเบียนฟรี! ร่วมถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ “การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)”

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจลงทะเบียน ฟรี! การถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น ในการสัมมนาเกี่ยวกับ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท TOYO SYSTEM Co., LTD. ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:00 – 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ บริษัท Toyo System Co., LTD. กับ The Mathematics Certification Institute of Japan และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด จัดการสัมมนา University-Industry Collaboration seminar ในโครงการสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา

เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้การพัฒนาการเรียนรู้ที่อาศัย STEAM Education สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น และความพยายามสร้างวงการอุตสาหกรรมที่ถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พบกับ วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น Mr. Hideki Shoji, Chairman of the Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD. ซึ่งบริษัท TOYO SYSTEM ได้ทำ CSV กับเมืองอิวากิ จังหวัด Fukushima ในการฟื้นฟูผลกระทบจากการระเบิดของไฮโดรเจน เมื่อปี 2011 และสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี จะมาให้ความรู้ในหัวข้อ “To become Carbon Neutral Importance of Rechargeable battery and Human Resource development” การทำ Carbon Neutral หรือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ และให้ความรู้การทำ Battery แบบ recharge จะช่วยให้โลกเข้าใกล้กับ Carbon Neutral ได้อย่างไร พร้อมถ่ายทอดการพัฒนาคนให้ใช้ชีวิตโดยนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:00 – 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ ฟรี! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ https://kku.world/o7g3m หรือ สแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียน

Scroll to Top