ทพ.กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย เฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายบังคมลาเพื่อศึกษาต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทพ.กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ทันตแพทย์สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 เฝ้าละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลา เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมผู้สูงอายุ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซูริค สมาพันธรัฐสวิส (Center of Dental Medicine, University of Zurich)

Scroll to Top