มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF

     ในวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรจำนวน 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง
ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด
ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด
Scroll to Top