คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรพิเศษ งานสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับ 2567-2570”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การแบ่งปันประสบการณ์ : การนำองค์กร (ระดับคณะ)” พร้อมทีมผู้บริหารคือ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้กล่าวถึงประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของคณะ รวมไปถึงแผนและกลยุทธ์ที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ “โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน” A Great Dental School for All โดยผ่านพันธกิจหลักทั้ง 4 ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการรักษาพยาบาล และด้านบริการวิชาการ โดยอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางคณะยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
การสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันชั้นนำของประเทศไทยร่วมให้ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 600 คน

 

Scroll to Top