เทศกาลถนนศิลปะ หรือ Art Lane ครั้งนี้ 21 “ Art Eye View ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 21 หรือ Art Lane ภายใต้แนวความคิด “ Art Eye View ” ณ บริเวณรอบคณะศิลปกรรมศาสตร์และสะพานขาว ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. แนวความคิดการจัดงาน Art Lane ในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Art Eye View คือการมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยสายตาแห่งความเป็นศิลปะ”ซึ่งการมองเป็นผัสสะแรกที่จะช่วยทำให้ผู้คนเกิดการรับรู้และพาตัวเองเข้าไปทำความรู้จักศิลปะตรงหน้า ซึ่งจะนำไปสู่ผัสสะในด้านอื่นๆ เช่น การฟัง การได้กลิ่น การสัมผัส และเชื่อมไปถึงการรู้สึก ซึ่งกระบวนการของ Art Eye View จะช่วยทำให้ผู้คนเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะมากขึ้น ประกอบไปด้วยมุมมองเกี่ยวกับทางศิลปะ วิสัยทัศน์ทางศิลปะ วิจารณ์หรือวิเคราะห์งานศิลปะ และการรับรู้ศิลปะของสาธารณชน

ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น.ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดครั้งนี้ จากนั้น ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานและจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต่อประธานในพิธี เสร็จสิ้นจากพิธีเปิดได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับแก่ท่านประธานในพิธีและภาคีเครือข่ายความร่วมมือพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการถนนศิลปะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 แล้วนั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นในการนำความเป็นวิชาการ จากชั้นเรียนลงมาสู่พื้นที่สำหรับการแสดงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกแขนงและทุกรูปแบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องและได้มองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าของงานศิลปะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างสรรค์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมของภูมิภาคอย่างจริงจัง

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กล่าวว่า “ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะคณะทำงานโครงการ ได้จัด โครงการ “เทศกาลถนนศิลปะ”ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 Art Lane festival #21# 2024: “Art Eye View” ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันผลงานสร้างสรรค์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพานิชย์ อีกทั้งยังเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมดำเนินโครงการ ทั้ง ศิลปิน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งหมดกว่า 300 คน และ เครือข่ายทางด้านศิลปะจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 มหาวิทยาลัย องค์กร จำนวน 5 องค์กร หน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานโครงการ จำนวน 3 องค์กร ซึ่งคณะฯคาดว่าการจัดงานปีนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนับสิบล้านบาท ยอดคนเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนและสามารถสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมงาน ”

สำหรับกิจกรรมในงานตลอดทั้ง 3 วันประกอบไปด้วย บริเวณลานวงเวียนหน้าคณะ มีการแสดงวงดนตรีไทย การแสดงดนตรีร่วมสมัยชุดคู่กรรม การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย การแสดงระบำพัดจีน การแสดงดนตรีอีสานร่วมสมัย บริเวณเวทีกลาง เป็นการแสดงดนตรีต่าง ๆ การประกวดคอสเพลย์และอื่นๆ ส่วนบริเวณสะพานขาวได้รวบรวมนำกิจกรรมการแสดงผลงานศิลปะในด้านต่าง ๆ มากมายมาแสดงโชว์พร้อมออกร้านจำหน่ายทั้งเส้นทางสะพานขาวและการฉายภาพยนตร์โดย Japan Foundation และภาพยนตร์สั้น เป็นต้น

เทศกาลถนนศิลปะดำเนินงานโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดมาแล้ว 20 ครั้ง มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมของเทศกาลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน จุดมุ่งหมายหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะของคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปยังผู้คนทั่วไปที่อาจจะยังไม่รู้จักหรือเข้าถึงงานศิลปะ ดังนั้น การจัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 21 จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้เกิดประสบการณ์ทางศิลปะผ่านการดู ฟัง สัมผัส มีส่วนร่วม เพื่อให้รับรู้และเข้าถึงผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างจริงจัง เป็นการสร้างกลุ่มผู้ชม-ผู้เสพศิลปะกลุ่มใหม่ สร้างกลุ่มลูกค้าหรือผู้ต้องการใช้บริการทางด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น และยกระดับรสนิยมการเสพผลงานศิลปะให้กับประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย
กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย

1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ การแสดงผลงานศิลปะประเภทต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมุ่งเสนอโลกทัศน์ของศิลปินและการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมให้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่าง ๆ ในคณะศิลปกรรมศาสตร์

2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและวิชาการเพื่อแสดงออกถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ในวาระครบรอบ 30 ปี เป็นการแสดงนิทรรศการและผลงานของคณาจารย์ อาทิ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ รูปแบบอื่นๆ อาทิ วิดิทัศน์ ผลงานสร้างสรรค์

3. กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัวและผู้คนที่ต้องการกิจกรรมพิเศษ เป็นการนำกิจกรรมทางศิลปะที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีของครอบครัวมาบริการตลอดจนการนำศิลปะเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ เข้าใช้บริการศิลปะเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อาทิ ดนตรีบำบัดการเคลื่อนไหวบำบัด ศิลปะบำบัด

 

Scroll to Top