ขอเชิญเข้าร่วมงาน การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Open Class)

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Open Class) ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในรูปแบบไฮบริด (Hybrid)

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และมูลนิธิพุทธรักษา มีกำหนดจัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Open Class) ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ผ่านทาง https://www.openclassthailand.com

ซึ่งการจัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand lesson study incorporated with open approach) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 พบกับ

 • พิธีเปิดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 • การรับชมวีดิทัศน์ “แนวคิดในการทำ TLSOA ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย “
 • การรับชมวีดิทัศน์ การเขียนแผน “TLSOA Collaboratively PLAN”
 • การเปิดชั้นเรียน กิจกรรม สร้างสรรค์ด้วยวงกลม EP.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • การสะท้อนผลการเปิดชั้น กิจกรรม สร้างสรรค์ด้วยวงกลม EP.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (hybrid) โดย  ทีมการศึกษาชั้นเรียนและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ
 • การรับชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)
 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของครุศึกษา: มุมมองเชิงนวัตกรรม  โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับระบบการพัฒนาวิชาชีพของประเทศไทย  โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  ประธานกรรมการกำกับทิศทางฯ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อกับการศึกษาในสถาบันเชิงวิชาชีพ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อุปนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • การเปิดชั้นเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด (คู่ขนาน 5 ชั้นเรียน)

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 พบกับ

 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด: ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น โดย Prof. Hideyo Emori   Otani University for Research and International, Japan
 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษากับการกำหนดนโยบายของประเทศ  โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  รองประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ 20 ปี TLSOA: จากแนวคิดเชิงนวัตกรรม ถึง โมเดลเชิงนวัตกรรม  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การเปิดชั้นเรียน กิจกรรม สร้างสรรค์ด้วยวงกลม EP.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • การเสวนาจากทีมการศึกษาชั้นเรียน (Full Online)
  1) ทีมการศึกษาชั้นเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)2) ทีมการศึกษาชั้นเรียนโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม3) ทีมการศึกษาชั้นเรียนโรงเรียนสันติธรรมวิทยา4) ทีมการศึกษาชั้นเรียนโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์5) ทีมการศึกษาชั้นเรียนโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา

  6) รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

  7) ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

 • การเปิดชั้นเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด (คู่ขนาน 3 ชั้นเรียน) (Full Online)
 • วีดิทัศน์ประมวลกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (Full Online)
 • การ Reaction การให้ข้อเสนอแนะชั้นเรียน ถามตอบประเด็นจากการดูชั้นเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้ ทั้งทาง On-site และ Online  พิเศษ!! สำหรับผู้ลงทะเบียน On-site 200 ท่านแรก รับชมภาพยนต์ ข่อยฮักเจ้าหลาย My School รอบพิเศษ เวลา 18.30-21.00 น. ที่ SF Cinema เซ็นทรัลขอนแก่น

สามารถเลือกสมัครแพ็คเกจต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มีนาคม 2567 ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www.openclassthailand.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 45630

Scroll to Top