สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากรด้านการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กร

 

          สำนักบริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักบริการวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม  ดุสิตา สำนักบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักบริการวิชาการได้เข้าใจหลักการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์  พัฒนาทักษะแนวคิดในการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้ผลงานเชิงประจักษ์ และลงมือปฏิบัติเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์รายบุคคล

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางกาญจนศรี  สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ที่จะขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับต่าง ๆ และผู้สนใจ จำนวน  15 คน ซึ่งโครงการนี้ กำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะกำหนดจัดอบรมในวันที่ 14 และ 19 กุมภาพันธ์ 2567

Scroll to Top