สุดเจ๋ง! นักศึกษา มนุษย์-สังคม มข. คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดให้มีการประกวดทักษะทางวิชาการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การเขียนแผนที่ความคิด, การประกวดคลิปหนังสั้น, การแข่งขันตอบคำถาม และการประกวดนิทรรศการมีชีวิต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอ Oral Presentation ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “นวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากผลการประกวดนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โชว์ความสามารถและคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่

“รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” จากประเภทการแข่งขันตอบคำถาม

 1. ชัยชนะ ศรีเพียชัย
 2. ตะวัน มาตย์สุวรรณ
 3. พรทิพา มามาก

“รางวัลระดับดีมาก” ในการแข่งขันทักษะการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

 1. วิภาพร นอกกระโทก
 2. บุญญาพร ลับไธสง
 3. ภัคพงศ์ แสนชาติ
 4. ชนัญธิดา ชัยอามาตย์
 5. รุ้งไพลิน สาระจันทร์

“รางวัลระดับดีมาก” ในการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง “การสำรวจแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”

 1. ชนาดล พุทธโคตร
 2. ณตะวัน พงษ์เดชาตระกูล
 3. ธนัท มัทวานนท์
 4. พุฒิพงษ์ พรมดี

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา กว่า 1,000 คน จาก 39 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ได้นำเสนอผลงาน โชว์ทักษะความสามารถทางวิชาการ ยังถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมนักพัฒนาสังคมพันธุ์ใหม่สู่ความท้าทายแห่งสหัสวรรษใหม่อีกด้วย

 

 

ขอบคุณภาพจาก สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

Scroll to Top