ภญ.หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า

🎉 🎉 ##ขอแสดงความยินดี 🎉 🎉
ภญ.หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์
หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมและพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลทันตกรรม

ได้รับรางวัล

“ศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่น ด้านการประยุกต์วิชาชีพพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพอื่น”
จากสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top