มนุษย์-สังคม มข. MOU ศูนย์ฝึกอาชีพ บก.ตชด.ภาค 2 เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนและชุมชนในทุกมิติ

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคารรัตนพิทยา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางทีมผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน พร้อมผลักดันสถานศึกษาให้เกิดการเป็นศูนย์บริการความรู้ จึงได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดของตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

ขณะที่ พล...ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กล่าวว่า การทำความร่วมมือในครั้งนี้ หัวใจสำคัญ คือ อยากให้ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ที่ไม่มีอาชีพได้มีอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมโดยการฝึกระบบเกษตรแบบประณีตจากนั้นก็ได้ผลิตนักเรียนศิษย์เก่า 30 รุ่น 1,000 ชีวิต

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอาชีพต่าง ๆ มีการแข่งขันสูง การเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพจึงต้องอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเด็กและเยาวชนให้มีอาชีพและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และสามารถไปต่อยอดในชุมชนได้ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชน โดยมีการส่งเสริมและผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมาย แต่จะทำอย่างไรให้สินค้าในชุมชนได้มีการพัฒนาและสร้างรายได้ได้ในส่วนนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงด้วย

ทั้งนี้ รศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา ระบุว่า ก่อนหน้านี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา ได้จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานสากล” โดยได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ให้ได้รู้จักตัวเองก่อน และหลังจากนี้เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

 

Scroll to Top