อธิการบดี พบปะ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และงานบริการยานพาหนะ มอบกำลังใจในการทำงาน ประจำปี 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ลงพื้นที่พบปะพูดคุย และให้กำลังใจ แก่บุคลากร 2 หน่วยงานได้แก่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี และงานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี  ณ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่น่าทํางาน (Best place to work) ตามกลยุทธ์ ที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสําหรับการทํางานและการสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ เข้าพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และเพื่อส่งมอบขวัญกําลังใจ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การพยาบาล การรักษาความปลอดภัย และการบริการงานยานพาหนะ ที่มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเสมอมา

Scroll to Top