boxkao.blogspot-นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัด-โปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง

นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง

 

สำนัข่าว  :      boxkao.blogspot.com

URL  :    https://boxkao.blogspot.com/2023/12/ngal-15.html

วันที่เผยแพร่  :   23 Dec 2023

Scroll to Top