มนุษย์-สังคม มข. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 (IC-HUSO 2023) สร้างเครือข่ายยกระดับการวิจัยสู่สากล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 (The 18th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC-HUSO 2023) ภายใต้หัวข้อ “Applying Humanities and Social Sciences for a Sustainable Future” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3218 HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาได้มีพื้นที่ในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง Professor Martin Seeger University of Leeds, United Kingdom ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Applying Humanities and Social Sciences for a Sustainable Future” อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป

Professor Martin Seeger University of Leeds
Professor Martin Seeger University of Leeds

 

Scroll to Top