มข. สร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยสูตรน้ำยำ “ยำสะใจ” และเค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง

   

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เมนูอาหารและสินค้าขอฝาก เพื่อสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ร้านอุทยานข้าวแกง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนโดยแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่อาหารและสินค้าของฝากชุมชน

      รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เปิดการอบรมหลักสูตร การทำน้ำยำเอนกประสงค์และขนมนึ่ง โดยกล่าวเปิดว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การอบรมครั้งนี้มุ่งให้ชุมชนใน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถทำน้ำยำเอนกประสงค์ และขนมเค้กนึ่ง เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป้าหมายความสำเร็จ จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดในวันนี้ ขอเพียงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เพียง 1-2 ราย ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว”

      กิจกรรมในครั้งนี้ได้ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ถ่ายทอด และ สร้างความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานการตลาดเพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจำหน่าย และ ดร.ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ (เชพจากัวร์) เป็นวิทยากรในการสอนทำน้ำยำเอนกประสงค์ และสูตรยำ 4 อย่าง ได้แก่ ยำทั่วไป ยำพริกเผา ยำปลาร้า ยำลาบ และเกิดผลิตภัณฑ์ น้ำยำเอนกประสงค์ภายใต้ยี่ห้อ “ยำสะใจ” และ การแปรรูปกล้วยน้ำว้าและเค้กกล้วยน้ำว้า

ข่าวโดย : นายประภาพรณ์ ขันชัย

 

Scroll to Top