ขยายการส่งผลงานหรือบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 5 “โฮมดี มีแฮง – Well-Being Together”


ขอขยายการส่งผลงานหรือบทความ

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 5  “โฮมดี มีแฮง – Well-Being Together”

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ทางด้าน

  • สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ (Architecture and Build Environment)
  • สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์ (Interior Architecture and Design)
  • การวางผังภาคและเมือง (Urban And Regional Planning)
  • การออกแบบและงานสร้างสรรค์ (Design and Creative Design)

กำหนดการส่งผลงาน

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งผลงาน : 15 กรกฏาคม – 15 ตุลาคม 2566
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ : 15 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2566
  • วันสิ้นสุดผู้ส่งผลงานแก้ไขตามผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ : 10 พฤศจิกายน 2566
  • จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน : 23 – 24 พฤศจิกายน 2566

 

รายละเอียดการส่ง ===> https://www.archkku.com/homepoom2023
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : homepoom2023@gmail.com
Tel : 081 574 5933 (คุณมณทิชา เกียรติพนมแพ ผู้ประสานงานบทความ)

Scroll to Top