มาแล้ว! บัณฑิต มข.เช็กเลย กำหนดการขึ้นทะเบียนรับปริญญา-จองชุดครุย 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส่งทางอีเมลเพื่อเรียนเชิญขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

2.ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและสั่งจองชุดครุยผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th พร้อมดาวน์โหลดแบบพิมพ์การขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำเร็จแล้วได้ทางเว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate/ เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามบาร์โค้ดที่ปรากฏบนใบแจ้งยอดหรือชำระที่เคาน์เตอร์บริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

3.ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จได้ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th ชื่อหน้าต่างรายการชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา

4.ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

5.ผู้สำเร็จการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว สามารถติดตามกำหนดการ การแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์ https://th.kku.ac.th/commencement/

 

Scroll to Top