พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Shadow
Slider

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอาทิตย์ และวันจันทร์ ที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกำหนดการในเบื้องต้น
วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รอบเช้าและรอบบ่าย
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รอบเช้า

Information for International Student
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Khon Kaen University Commencement Ceremony