พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566


19 ธ.ค. 66

18 ธ.ค. 66

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดระบบจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ(MBA)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น(ระดับปริญญาตรี)
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

📣 ประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565

🎥 ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19-20 ธ.ค. 2565
1. Youtube https://www.youtube.com/kkuchannel
2. Facebook   Khon Kaen University – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📻
3. เฟซบุ๊ก KKU Radio FM103 Mhz
4. Radio Online https://radio.kku.ac.th/
5. คลื่นวิทยุ F.M.1.3 Mhz มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบริการรถรับ ส่งบัณฑิต และญาติบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 มข. ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไปบริการรถรับบัณฑิตจากอุทยานเกษตร และอาคารพลศึกษา เพื่อส่ง ณ จุดตั้งแถวเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และให้บริการรับส่งบัณฑิตและญาติบัณฑิตเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจนถึงเวลา 16.00 น. โดยประมาณ ขอเขิญใช้บริการครับ ขอบคุณครับ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566
The 2023 Degree Conferral Ceremony of Khon Kaen University is scheduled on December 18-19, 2023.

Scroll to Top