สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย

       
         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 
                 การประชุมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับคณะและดำเนินการประชุมสัมมนา​ และมี ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธาน คบอ. กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและดำเนินการตามวาระการประชุม ซึ่งมีสมาชิก คบอ.เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
         สำหรับการดำเนินงานประชุมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อการเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลนยี และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ในลักษณะความร่วมมือแบบพหุพาคีเครือข่าย และเพื่อการศึกษาดูงานบริการวิชาการ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 ในการนี้คณะฯ​ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ภายใต้ชื่อ “ย่านตาขาวโมเดล” โดยคณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรมและศาสนานกับผู้บริหารในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชนเป็นอย่างดี​ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน
              จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้มีแนวทางการทำงานร่วมกันของสถาบันสมาชิก ในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น Wellness กับการขับเคลื่อน กลไก การขยายผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการใน คบอ. การขับเคลื่อนเชิงรุกเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) แนวทางการจัดกิจกรรมของ คบอ.ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม การนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนแนวทาง การทำ (ร่าง) ข้อบังคับ เรื่องการร่วมลงทุนกับเอกชน ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
             อย่างไรก็ตาม​ การประชุมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ในครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพร่วมซึ่งจะมีการจัดประชุมวิชาการร่วมด้วย
  
Scroll to Top