ชื่นชมยินดีกับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่สร้างผลงานนวัตกรรม

🎊จากการส่งผลงานนวัตกรรมของคณะเทคนิคการแพทย์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในกลุ่มด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ผลการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภายใต้การดูแลของท่านคณบดี รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง
กวาดรางวัลนวัตกรรมมาทั้งสิ้น 3 รางวัล
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดี ในชื่อผลงาน “ชุดตรวจเอ็นเกล (NGAL) โปรตีน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
ผู้ประดิษฐ์ น.ส.ปวีณา ตุนาคุน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และ ดร.สาวินีย์ เงินพิมาย นักวิจัยหลังปริญญาเอก
2. รางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญทอง ในชื่อผลงาน “ชุดตรวจเอ็นเกล (NGAL) โปรตีน”
ผู้ประดิษฐ์ นางสาวปวีณา ตุนาคุน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และ ดร.สาวินีย์ เงินพิมาย นักวิจัยหลังปริญญาเอก
3. รางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน ในชื่อผลงาน “แถบตรวจสารโคตินินในปัสสาวะ”
ผู้ประดิษฐ์ นางสาวสุทธินี ก้อนซิ้ว และนางสาวภัสรา ทองมี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
Scroll to Top