พิธีปิด KKU HEALTHY LIFE4

ใวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดพิธีปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2566  (KKU HEALTHY LIFE 4 Smart)  โดยมีรศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคค เป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมโครงการฯได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2566  มีระยะเวลา รวม 99 วัน  โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,576 คน มีจำนวนผู้ส่งผล จำนวน 1,022 คน คิดเป็น 64.84 % ของผู้เข้าร่วม  มีแคลอรี่สะสมตลอดทั้งโครงการฯ รวม 8,755,673 แคลอรี่  คิดเฉลี่ยแคลอรี่ต่อผู้ส่งผลการออกกำลังกาย คือ 5,555.63 แคลอรี่ต่อคน   ระยะเวลารวมของผู้ออกกำลังกายทั้งหมด รวมเป็น 1,378,002 นาที (หรือคิดเป็น 22,966.7 ชั่วโมง หรือคิดเป็น 957 วัน ) คิดเฉลี่ยระยะเวลาออกกำลังกาย คือ 1,348 นาทีต่อคน ภายใน 99 วัน


ภายในงานมีการจัดบูธต่างๆ ได้แก่

* บูธตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับคำปรึกษาเฉพาะราย โดย : หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม – ตรวจวัดความดันโลหิต และประเมิน Body Composition (การวัดองค์ประกอบของร่างกาย)

* บูธการสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหาร โดย : หน่วยสุขศึกษา งานเวชกรรมสังคม

*บูธ งานวิ่งกับนายช่าง

และกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีลำดับรางวัลของบุคลากรและส่วนงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1.ผู้ที่มีแต้มรวมสูงสุด อายุน้อยกว่า 45 ปี
รุ่นเพศชาย คุณชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง สำนักบริการวิชาการ แต้มสะสม 3,584.35 แต้ม
รุ่นเพศหญิง คุณอาทิตยา มะณู คณะแพทยศาสตร์ แต้มสะสม 1,107.96 แต้ม
(กองการกีฬา มอบรางวัลบัตรฟิตเนส 6 เดือน)

2. ผู้ที่มีแต้มรวมสูงสุด อายุ 45 ปีขึ้นไป
รุ่นเพศชาย ผศ.เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ แต้มสะสม 3,202.62 แต้ม
รุ่นเพศหญิง คุณสมพร บุบผา โรว์ลี่ย์ คณะแพทยศาสตร์ แต้มสะสม 1,438.31 แต้ม
(กองการกีฬา มอบรางวัลบัตรฟิตเนส 6 เดือน)

3. ผู้ที่มีความถี่ในการส่งผลมากที่สุด อายุน้อยกว่า 45 ปี
รุ่นเพศชาย เอกชัย คนคิด คณะเกษตรศาสตร์
รุ่นเพศหญิง คุณสุภาภรณ์ รูปหล่อ คณะแพทยศาสตร์
(กองการกีฬา มอบรางวัลบัตรฟิตเนส 4 เดือน)

4. ผู้ที่มีความถี่ในการส่งผลมากที่สุด อายุ 45 ปีขึ้นไป
รุ่นเพศชาย  นายภัทรพล จันทรวิชัยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
รุ่นเพศหญิง  นางสาวเอมอร รุ่งวรวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร์
(กองการกีฬา มอบรางวัลบัตรฟิตเนส 4 เดือน)

5. ส่วนงานที่มีพัฒนาการการเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ของส่วนงาน (คิดเป็นร้อยละจากคนที่เข้าร่วมปีที่แล้ว)
อันดับที่ ส่วนงาน ร้อยละความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1 คณะเทคโนโลยี 6.93
2 วิทยาลัยนานาชาติ 6.76
3 สำนักหอสมุด 6.25
หมายเหตุ: โดยสัดส่วนของผู้เข้าร่วมของส่วนงานจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนบุคลากรของส่วนงาน จึงจะพิจารณา


6. ส่วนงานที่มีแต้มเฉลี่ยสูงสุดต่อคนของส่วนงาน (ส่วนงาน กลุ่มที่ 1 และ 2 ) (การแบ่งส่วนงาน อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 444/2564)
อันดับที่ ส่วนงาน คะแนนเฉลี่ย
1 คณะเกษตรศาสตร์ 368.76
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 335.18
3 คณะแพทยศาสตร์ 290.16

7. ส่วนงานที่มีแต้มเฉลี่ยสูงสุดต่อคนของส่วนงาน ( (ส่วนงาน กลุ่มที่ 3 ) (การแบ่งส่วนงาน อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 444/2564)
อันดับที่ ส่วนงาน คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักบริการวิชาการ 736.58
2 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 516.88
3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 407.23

และในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการสุ่มมอบรางวัลจากโรงแรมบายาสิตา@มข.  จำนวน 10 รางวัลให้แก่ผู้ที่อยู่ภายในร่วมงาน

กองทรัพยากรบุคคล ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านและส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ

                               

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการได้ที่  ->>> https://www.facebook.com/KKUHealthyLife/videos/1888290664904467

Scroll to Top