อาจารย์สถาปัตย์ มข. นำทีมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0

จากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสู่ยุค 4.0 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ กรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดมี อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง วิทยากรจากสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และการจัดทำ Template/ Content  เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์” พร้อมด้วย คุณกิตติศักดิ์ ล่ามสมบัติ (ผู้ประกอบการมืออาชีพ) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเตรียมผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0” และการเตรียมตัวเป็น Content Creator, และ คุณสุภัทรา สอยโว (นักการตลาดอิสระ) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดทำ Template/ Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการโฆษณา การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม การโพสต์ภาพในช่องทางโซเชียลมีเดีย การนำข้อมูลเข้าระบบ และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ต่อไป

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น คุณอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ข่าว/ภาพถ่าย : อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง
เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top