“มข. เปิดม่านกิจกรรม R2M #11 เฟ้นหางานวิจัยเด็ดสู่แผนธุรกิจปัง”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานวิจัยและอบรมการเขียน Business Concept ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market)” ประจำปี 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะนักวิจัยในการร่วมนำเสนองานวิจัยเพื่อต่อยอดสู่แผนศึกษาความเป็นไปได้ ได้แก่
1) รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร และอาจารย์พิชามญชุ์ คงเกษม (ผู้ช่วยวิจัย) คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ผลงาน กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ประมวลพฤติกรรมจากวิดีโอแบบออนไลน์
2) ผศ.อัมพร แซ่เอียว และนางสาวสุภาวดี ตลอดไธสง (ผู้ช่วยวิจัย) คณะเทคโนโลยี มข. ผลงาน ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาแซลมอนเทียม
3) ผศ.เยาวพา ตรีกมล คณะวิทยาศาสตร์ มข. ผลงาน ฟิล์มไบโอพลาสติกที่ละลายน้ำได้-คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4) รศ.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ผลงานชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในระดับเบื้องต้น
5) รศ.สุรพล ผดุงทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ผลงาน การพัฒนาการผลิตวัสดุดูซับสารธาตุอาหารชนิดใช้ซ้ำได้สำหรับระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และ6) รศ.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ผลงานสารเคลือบวัสดุสิ่งทอที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
          
   พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกนกพร กุลศรี (Strategic Planning Director) บริษัท Brilliant & Million (Publicis Groupe) วิทยากรกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและอบรมการเขียน Business Concept โดยมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและอบรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
ภาพ : นภดล
ข่าว : พรสุดา
 

Scroll to Top