ศูนย์ LTIC ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2566
โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ https://kku.world/showltic23

ผลงาน
Ø สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล เช่น บทเรียนออนไลน์ ระบบการเรียนการสอน การผลิตสื่อวิดีโอต่างๆ แพลตฟอร์ม AI VR AR เป็นต้น
Ø ระบบ/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบสนับสนุการทำงานต่างๆ ระบบห้องเรียน Smart room ระบบห้องสตูดิโอ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/2023show
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 0 4320-2899 เบอร์ภายใน 42511 , มือถือ 09 8926 3653
e-mail : tnarumon@kku.ac.th

Scroll to Top