คณาจารย์และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ครั้งที่ 24 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงารการวิจัยแห่งชาติ ผู้บริหาร วช. และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เฝ้ารับเสด็จฯ ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์เข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

1. รางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบไตรโบอิเล็กทริกจากวัสดุคอมโพสิตซีเมนต์สู่การเป็นพื้นพลังงานอัจฉริยะ (Development of Triboelectric Nanogenerators from Cement Composite Materials Toward Smart Energy Floor)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา หาญชนะ และคณะ

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี

ดร.จุฑาพล จำปาแถม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเรื่อง “การประดิษฐ์วัสดุเซรามิกกลุ่ม ACu3Ti4O12 โครงสร้างพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุไดอิเล็กตริกประสิทธิภาพสูง (Fabrication of ACu3Ti4O12-Based Ceramics with Spacial Structure for Producing Very High Performance Dielectric Materials)”

 

 

ขอขอบคุณที่มาของข่าว : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

Scroll to Top