สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Management บริหารความสูญเปล่าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานแบบลีน (Lean Management) เพื่อการบริหารจัดการความสูญเปล่าในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน เข้มทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานแบบล็น (Lean Management)” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างานขึ้นไป รวมถึงบุคลากรทั่วไปสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาการอบรม มีดังนี้ 1.หลักการและแนวคิดการบริหารงานแบบลีน 2.เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด ECRS 3.ฝึกกำหนดหัวข้อและการสำรวจสภาพปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่หน้างาน 4.ฝึกปฏิบัติการค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes และตั้งคำถาม 5 W1H  และ 5. ฝึกนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมทั้งการ WORKSHOP ในหัวข้อ  1.ฝึกกำหนดหัวข้อและการสำรวจสภาพปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่หน้างาน  2.ฝึกปฏิบัติการค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes และตั้งคำถาม 5 W1H  3. ฝึกนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยรับผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500.-บาท (-สองพันห้ร้อยบาทถ้วน-) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่  https://kku.world/8qrzg  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางรชตวรรณ พรมภักดี ผู้ประสานงานหลักสูตร โทรศัพท์ 080-7566869 

     ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดการบริหารงาน แบบลีน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความสูญเปล่าในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top