สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม “EdPEx สู่การปฏิบัติ” ดันองค์กรบรรลุเป้าหมาย

     สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ” สำหรับผู้บริหาร หรือบุคลากร เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย มีการทำงานอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และค้นหาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง การอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

     โดยมีเนื้อหาการอบรมภาคทฤษฎี มีดังนี้ 1.ลักษณะสำคัญขององค์กร (OP-Organization profile) 2.เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1-7 3.ฝึกปฏิบัติการ (OP-Organization profile) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1-7 ส่วนภาคปฏิบัติ (WORKSHOP) มีดังนี้ 1.ลักษณะสำคัญขององค์กร (OP-Organization profile) 2.เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1-7 3.ฝึกปฏิบัติการ (OP-Organization profile) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1-7

     โดยรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท(-สามพันบาทถ้วน-) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –17 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://kku.world/5lr8r และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางรชตวรรณ พรมภักดี ผู้ประสานงานหลักสูตร โทรศัพท์ 080-7566869

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top