คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ร่วมพัฒนากลยุทธ์ระดับรายวิชาและหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมและสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ลงนามบันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนากลยุทธ์ระดับรายวิชาและหลักสูตรอบรม สร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางกฎหมายให้นักศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมและสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ประกอบด้วย นายสุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธิ และนายสุทธิเกียรติ คชโส ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอบรม ลงนามบันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันและสร้างพื้นที่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางกฎหมาย รวมถึงการสร้างโอกาสการเรียนรู้และฝึกพัฒนาศักยภาพความเป็นนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม จะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับรายวิชา ประกอบด้วย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมถึงสัมมนาเพื่อการพัฒนา สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะประจำปี 2566 ในด้านการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
Scroll to Top