กลับมาแล้ว ! มข.จัดเกษตรภาคอีสาน ปี66 เต็มรูปแบบหลังโควิด-19 ระบาด เนรมิตพื้นที่ฟาร์มจัดงาน สวยงามยิ่งใหญ่ จัดเต็มนวัตกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตรที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 จัดขึ้นหลังงดไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปีนี้เป็นปีที่ 31 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ“นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนแก่ผู้คนในงาน

พิธีการเริ่มจากนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับประธานในพิธี รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการแสดง วาดฟ้อนไทยอีสาน โดยนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานมอบโล่แก่ ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการจัดงานจำนวน 11 ราย ผู้ได้รับรางวัลปราชญ์หม่อนไหมจำนวน 7 ราย ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบความสำเร็จการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม pgs จำนวน 1 ราย

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 ในการที่จะส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการเกษตร ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ในทุกมิติ เพื่อความอยู่ดีกินดีเพื่อปากท้องของประชาชนชาวขอนแก่นทุกครัวเรือน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า  การจัดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2566 เป็นการแสดงถึงความพร้อม ความยิ่งใหญ่ของภาควิชาการด้านการเกษตร โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีแห่งเทคโนโลยีเกษตรของประเทศไทย

“จากวิกฤตโควิด -19 ภาวะการขาดแคลนอาหาร และภาวะเงินเฟ้อจากราคาอาหารที่สูงขึ้น ถือเป็นวิกฤตหนักที่โลกกำลังเผชิญ ขณะเดียวกันถือเป็นโอกาสของประเทศไทยในการต่อยอดการเกษตรของภาคอีสาน เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและภาคเอกชน เจรจาตกลงให้ประเทศไทยขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และยุโรปด้วยรถไฟความเร็วสูง มีเส้นทางการขนส่งที่สั้นและรวดเร็วมากกว่าการขนส่งทางเรือ ฉะนั้นการจัดงานเกษตรภาคอีสานในปีนี้ จึงเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อปณิธาน และ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าจะเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของจังหวัดขอนแก่น  ที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียน และ เป็นแรงขับเคลื่อนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดียิ่ง จากการจัดงานครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 มีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 500,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 50,000 คน และ มีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท

“การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังงดเว้นไป 2 ปีหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย สำหรับการจัดงานงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG หรือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และ การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล”

ทั้งนี้งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับเปลี่ยนผังการจัดงานโดยการขยับพื้นที่การจัดงานลงมาทางด้านทิศใต้ของอาคารนิทรรศการจตุรมุข มีการเปิดพื้นที่บริเวณฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และบริเวณทิศตะวันออกของบริเวณจัดงานเป็นลานจอดรถเพิ่มเติม สามารถจอดได้ทั้งรถบัสขนาดใหญ่และรถยนต์ส่วนตัว รองรับจำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งมีการให้บริการรถรางนำเที่ยวบริเวณรอบ ๆ พื้นที่จัดงาน และหากผู้เข้าเยี่ยมชมงานต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดสามารถจอดรถบริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและนั่งรถเมล์ปรับอากาศฟรีสายสีเขียว (shuttle bus) เข้ามายังบริเวณการจัดงานได้ นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกไม้ที่จัดสวยงาม พร้อมกิจกรรมโฟล์คซองของนักศึกษาอีกด้วย

ข่าว : นางสาว พัชรพร เพ็ชรตะกั่ว นักศึกษาฝึกฝนประสบการณ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น , นางสาวรวิพร สายแสนทอง

ภาพ : นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ , นางสาว พิมพ์กมล ชัยวัง นักศึกษาฝึกฝนประสบการณ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Isan Agricultural Fair returns for 2023, a full fair after Covid-19, on the great and beautiful KKU farm area that is housing farm innovations and more

https://www.kku.ac.th/1593

รายละเอียดวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

 

 

Scroll to Top