สาธิตฯ อนุบาลเปิดบ้านรับผู้ปกครองและน้องๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นำเอากิจกรรมพัฒนาทักษะ ร่วมถึงนวัตกรรมต่างๆ ลงจัดกิจกรรมให้น้องๆ และผู้ปกครองได้ร่วมสนุกพร้อมรับแจกของรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ โรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์ ผู้ปกครองและน้องๆ ร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีฯ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และสมควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นเยาวชนที่สามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ในนามจังหวัดขอนแก่น ต้องใคร่ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันนี้ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ นั้น จุดประสงค์สำคัญ คือ จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติและเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านวิชาการของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แบ่งออกเป็น การแสดงหุ่นยนต์ AI coding, การแสดงนวตกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น, กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กเล็ก, กิจกรรมทักษะด้านภาษาไทย, กิจกรรมทักษะด้านศิลปะ, กิจกรรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษฯ ภาษาจีนฯ  และภาษาญี่ปุ่น, กิจกรรมทักษะด้านวิทยาศาสตร์, กิจกรรมทักษะด้านคณิตศาสตร์,  กิจกรรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์, กิจกรรมทักษะด้านสังคมศึกษา กิจกรรมการแสดงของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงยุทโธปกรณ์ทางการทหาร จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย, การแสดงรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 6 ขอนแก่น และ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 59ทุน เป็นเงิน 79,800 บาท ซึ่งได้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร ร่วมถึงสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top