อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 และ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 บัณฑิตรุ่นที่ 55 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,433 คน แบ่งเป็น ปริญญาเอก 261 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 153 คน ปริญญาโท 868  คน  ปริญญาตรี 6,151 คน ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ความว่า

“ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ได้กลับมาเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับบัณฑิตทุกคน ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และ ครอบครัวของบัณฑิตทุกท่าน

สำหรับข้อคิดที่ทางมหาวิทยาลัยอยากจะฝากถึงบัณฑิต คือ นอกเหนือจากความรู้ ความสามารถที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาไปจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว เมื่อท่านไปทำงานจะได้พัฒนาในหลายส่วนทั้งความรู้ ทักษะ ขณะเดียวกัน โลกในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในสมัยที่เป็นนักศึกษาอยู่ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า เราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่า VUCA  ซึ่งมาจากคำว่า Volatility ความผันผวน Uncertainty ความไม่แน่นอน Complexity  ความซับซ้อน และ สุดท้าย Ambiguity ความกำกวม

ตอนนี้โลกในปัจจุบันมีปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม มีการเปลี่ยนจาก VUCA ไปเป็น BANI ที่มาจากคำว่า Brittle ความเปราะบาง ท่านจะเห็นว่าตอนนี้เกิดสงครามในหลายๆจุดของโลก เกิดความขัดแย้ง และ พร้อมที่จะเป็นสถานการณ์ที่เปราะบาง พร้อมที่จะขยายตัว ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีเรื่องของความกังวล Anxious ว่าในหลายๆเรื่อง เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวล มีเรื่องของการคาดการณ์ที่ไม่สามารถทำนายได้ คือ Nonlinear เราไม่สามารถบอกได้ว่า 1 + 1 มันจะเป็นอะไร หรือ สถานการณ์วันนี้ สถานการณ์แบบนี้ จะนำไปสู่อะไรเหมือนในอดีตอีกต่อไป และ มีเรื่องของความไม่เข้าใจ Incomprehensible  เราไม่สามารถเข้าใจเหตุการณ์อะไรได้อย่างถ่องแท้ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าจะทำให้บัณฑิตของเรายิ่งยากลำบากในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะให้กำลังใจ ว่าในยุคจาก จาก VUCA เป็น BANI บัณฑิตทุกคนจะต้องอาศัยทักษะความรู้ที่เราได้ศึกษา รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติม และ เราต้องสามารถที่จะปรับตัว สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ พร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคทั้งปวง เพื่อทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะภาคส่วนใดของสังคม และ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้า นำความภาคภูมิใจ และ ชื่อเสียงมาสู่ตัวท่านเองครอบครัว และสถาบันต่อไป”รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

Khon Kaen University President congratulates 2022 graduates

https://www.kku.ac.th/15783

Scroll to Top