คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดพื้นที่ร่วมจัดสัมมนาเสริมความรู้ภาคประชาชน สร้างความตระหนักของการบริหารการเงินชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดเงิน สภาผู้แทนราษฎร เปิดพื้นที่ร่วมจัดสัมมนาเสริมความรู้ภาคประชาชน สร้างความตระหนักของการบริหารการเงินชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องทองใบทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเวทีสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากอดีตและปัจจุบัน สู่อนาคตการบริหารจัดการการเงินชุมชนที่ยั่งยืน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดเงิน สภาผู้แทนราษฎรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ในฐานะเจ้าบ้านในการเปิดพื้นที่ในการจัดงานและยังถือเป็นโอกาสให้นักศึกษากฎหมายได้เรียนรู้ถึงระบบกระบวนการต่าง ๆ ของการทำงานคณะกรรมมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดเงิน สภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมกว่า 150 คนด้วย
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในลำดับต่อมานายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะกรรมมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดเงิน สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการเงินชุมชน และวางแนวทางในการบริหารจัดการเงินชุมชนที่มีความเหมาะสมและเป็นระบบ และเกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป
ภายในงานมีการเสวนาอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย หัวข้อ “เศรษฐกิจและการเงินชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บทเรียนและความหวัง และหัวข้อ “อนาคตและการเงินชุมชนที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานราก โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้คุณวุฒิทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่งภายหลังการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดเงิน สภาผู้แทนราษฎร จะได้รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป
Scroll to Top