สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Professor Steven William Edwards, PhD, ผู้บริหารจาก Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิณ ซาเหลา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้เป็นการต่อยอดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Liverpool ให้มีความแน่นแฟ้น และครอบคลุมในมิติการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากสำนักหอสมุดในฐานะ Learning Center for All มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านการจัดพื้นที่การเรียนรู้และการให้บริการที่หลากหลายของสำนักหอสมุด ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมยุคดิจิทัล

Professor Steven Edwards ได้ชื่นชม การปรับเปลี่ยนบทบาทของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU library transformation) ซึ่งมุ่งเน้นไปยังบทบาทของห้องสมุดยุคใหม่ ในฐานะ Learning center และ ยินดีช่วยประสานความสัมพันธ์ กับ สำนักหอสมุด ของ University of Liverpool เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการต่อไป

ข่าว/ภาพ: นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top