มข. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of York สหราชอาณาจักร พร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เวลา 11.00 น. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ อ.ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ และ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนจาก University of York สหราชอาณาจักร นำโดย Professor Matthias Ruth, Vice President for Research โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมขยายความร่วมมือไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ University of York สหราชอาณาจักร ซึ่งมหาวิทยาลัย York มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งเป็นสมาชิกของ Russell Group of Research-led, UK และได้รับการจัดอันดับจากระดับ Top 150 โดย THE World University Rankings (THE) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยระดับโลก “World Class Research and Development University” และการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

เป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีความร่วมมือทางวิชาการอย่างเข้มแข็งร่วมกับ University of York สหราชอาณาจักรที่ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้มีการลงนาม MoU ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ที่สำคัญมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอาจารย์ได้รับทุน Newton Fund ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 กว่า 42 ราย และนอกจากนี้คณาจารย์ของเราได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ สหราชขอาณาจักร กว่า 82 ราย ซึ่งการหารือในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกันต่อไป

Professor Matthias Ruth, Vice President for Research กล่าวว่า ในนามของ University of York กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น University of York นับเป็นมหาวิทยาลัย Young University ในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการจัดอันดับ Top 10 ของโลก โดย Times Higher Education (THE) มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิจัยให้มีความเป็นนานาชาติ และเน้นการสร้าง Partnerships ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและบุคลากรทีมีความพร้อมเพื่อเป็นฟันเฟืองด้าน Research Technique และ Training เพื่อผลักดันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และสร้างประโยชน์สู่สังคม และประชาคมโลก

นอกจากนี้ คณะผู้แทนจาก University of York ยังได้เยือนศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่. ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ได้เ3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และ 5. คณะวิทยาศาสตร์

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top