หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มข.ช่วยให้ประชาชน สปป.ลาว กว่า 580 รายพ้นความทุกข์ยากสุขภาพในช่องปาก

________เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการนำของ ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์  ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้ออกหน่วยร่วมสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯเคลื่อนที่  เนื่องในวันแพทย์ลาว วันครบรอบวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวันก่อตั้งคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จึงมีการจัดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพ และการให้บริการออกหน่วยด้านทันตกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้น ให้กับประชาชนลาว โดยได้รับความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยหน่วยงานทางด้านสปป.ลาว ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมาคมทันตแพทย์ลาว ชมรมอดีตนักศึกษาทันตแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นครหลวงเวียงจันทน์  ด้านประเทศไทย ประกอบด้วย  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน  ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน่วยทันตกรรมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยทันตกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  มูลนิธิทันตแพทย์เอกชนประเทศไทย  และมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก  คณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งประเทศไทย  กิจกรรมการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน สปป.ลาว  การให้บริการตรวจและจ่ายยารักษาโรคทั่วไป  เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ของสมาคมทันตแพทย์ลาว  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565  เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนลาวจำนวนมากเข้ารับบริการดังกล่าว  ณ โถงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาเขตดงโพธิ์ศรี   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

________พิธีเปิดกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ โดยมีท่าน ปอ(ปริญญาเอก) ดร. สมพร พันทะวง
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อ  ดร.บุนถม ชามูนตรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประธานพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมออกหน่วย  พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการด้านทันตกรรม  การให้บริการตรวจ  และจ่ายยารักษาโรคทั่วไป

ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์  ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์  กล่าวว่า  “ในวันนี้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางมาออกหน่วยบริการที่ สปป.ลาว เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งเดียวของ สปป. ลาว โดยเราได้รับคำเชิญเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป. ลาว ครบรอบการก่อตั้ง 72 ปี และมีกิจกรรมการประชุมวิชาการร่วมกับการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายินดีมากที่จะได้ออกหน่วยบริการให้ประชาชนในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก โครงการสุขภาพดี ของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา และ หน่วยของแพทย์เอกชนอีก 2-3 หน่วย ที่มาช่วยกัน”

________“อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ที่นี่มีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์เพียงแห่งเดียว เพราะฉะนั้นจำนวนทันตแพทย์จะน้อย คิดว่าประชาชนคงจะขาดโอกาส วัตถุประสงค์หลักในการทำงานครั้งนี้ คือ การให้บริการประชาชนที่ด้อยโอกาส ณ นครหลวงเวียงจันทน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป้าหมายการให้บริการประชาชนครั้งนี้จึงไม่ต่ำกว่า 400 คน คิดว่าเป็นการให้บริการที่ค่อนข้างทั่วถึงกับกลุ่มคนตามวัตถุประสงค์”

________“การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นอกจากการให้บริการ เรายังคาดหวังถึงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สปป. ลาว ที่แน่นแฟ้นขึ้น ทำให้เราสามารถที่จะขยายกิจกรรมของเราออกไปได้กว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพกาย และ สุขภาพทางด้านทันตกรรม อย่างเช่นในวันนี้ที่ได้ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากขึ้นไปอีก”

ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์  ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________“ขอขอบคุณบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เราได้ใช้เวลาในการดำเนินโครงการถึง 3 วัน วันแรกเป็นการเดินทาง อีกวันเป็นการติดตั้งอุปกรณ์การทำงาน และให้บริการประชาชนในวันสุดท้ายจึงเดินทางกลับ ซึ่งบุคลากรทั้งทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทุกคนก็มาด้วยใจและเป็นจิตอาสา ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังมานาน  ในการใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ และเวลาที่เราพอจะสละได้มาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ถึงแม้จะดูเป็นสิ่งที่เล็กน้อย แต่สามารถสร้างให้เกิดเป็นค่านิยม จิตสำนึกที่ก่อประโยชน์สุขกับประชาชนโดยทั่วไป  จึงอยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่า ไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตาม ที่คล้ายๆกับสิ่งที่เราทำอยู่ หากสามารถปลูกฝังค่านิยมแห่งการให้ และสร้างประโยชน์กับชุมชน ให้ทำต่อไปเพราะเป็นจุดประสงค์ที่ดี และ สอดคล้องอย่างยิ่งกับปณิธานการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดียวกัน”  ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์  กล่าวในท้ายที่สุด

นางบุญหนัก  จันทะวันเฮือง (คนกลาง)

________นางบุญหนัก  จันทะวันเฮือง  อาศัยอยู่บ้านนาสร้างไพ ในแขวงเวียงจันทน์  เดินทางมาประมาณ 30 กิโลเมตรเพื่อมาทำฟัน อายุ 72 ปี มาถอนฟันเพื่อที่จะเตรียมทำฟันปลอมซึ่งถ้าหากไปถอนฟันที่คลินิกใน สปป. ลาวจะเสียค่าใช้จ่ายซี่ละ 100,000 กีบ  ความที่รีบเดินทางมาทำฟันจึงยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้า พอมาถึงพบว่าความดันโลหิตสูงจึงต้องนั่งพักก่อน วันนี้จึงรู้สึกดีใจที่ได้ทำฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ค่อยมีเงินมากนัก  พร้อมกล่าวขอบคุณที่หมอดูแลอย่างดี

นางบุญมี ห่วงสัมพัน

________นางบุญมี ห่วงสัมพัน อายุ 32 ปี เป็นนักศึกษาต่อเนื่องระดับอนุปริญญา คณะเทคนิคการแพทย์ มาด้วยอาการปวดฟันจึงได้ถอนฟัน และยังได้ขูดหินปูนด้วย  รู้สึกสบายใจ ดีใจ อยากขอบคุณคณะหมอฟันที่ทำฟันให้  อยากให้มาให้บริการแบบนี้อีก เรื่อยๆ.

________หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดคาราวานรถบรรทุก และรถบัส 3 คัน ขนเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมเตียงจำนวน 17  เตียง ให้บริการถอนฟัน 6 เตียง ขูดหินปูน 6 เตียง และอุดฟัน 5 เตียง และมีทันตบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นจิตอาสาร่วมออกหน่วย รวม 55 คน ประกอบด้วย ทันตแพทย์ จำนวน 27 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 28  คน  โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป จำนวน 101 ราย  รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  จำนวน 482 ราย  โดยได้รับการรักษาทางทันตกรรม รวม 583 ราย  แบ่งเป็น ผู้รับบริการอุดฟัน จำนวน 108 ราย  ขูดหินปูน จำนวน 178 ราย และถอนฟัน จำนวน 134 ราย

________กว่า 31 ปี ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้บริการวิชาการและบริการทันตกรรมให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  ในถิ่นห่างไกลให้พ้นจากความทุกข์ยากด้านสุขภาพช่องปาก กระทั่งแผ่ขยายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยสู่ประชาชนในประเทศลุ่มน้ำโขง เป็นไปตามปณิธานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคมตลอดไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

Scroll to Top