ครั้งแรกของสีฐานเฟสติวัล เปิดเวทีให้ผู้สนใจ สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” 2565

ขอเชิญผู้ชื่นชอบการร้องเพลงลูกทุ่ง มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง ด้วยการสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” 2565 เวทีมาตรฐานสีฐานเฟสติวัล และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย

   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสน แว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ เวที 2 ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงสน แว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2565 ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
     1.2 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

2.หลักฐานการสมัคร
     2.1 ใบสมัคร
     2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. กำหนดการประกวด
     3.1 รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาจากไฟล์บันทึกการแสดงสด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
– ไฟล์บันทึกการร้องเพลงสด และไม่ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ ในการดัดแปลงเสียงเพื่อแก้ไข ความผิดพลาดในการบรรเลง
– ผู้สมัครจะต้องส่งรูปถ่ายหรือไฟล์ใบสมัคร และผลงานบันทึกการร้องเพลงสดในรูปแบบวีดีโอ พร้อมแนบไฟล์ดังกล่าวส่ง E-mail : wannse@kku.ac.th และ kanikl@kku.ac.th
– กรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าอีเมลกำหนด ให้ผู้สมัครอัพโหลดลงใน Google Drive ของตนเอง จากนั้นแชร์ไฟล์มายัง E-mail : wannse@kku.ac.th และ kanikl@kku.ac.th
     3.2 รอบชิงชนะเลิศ จะทำการประกวด ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัวระหว่างเวลา 17.00 – 17.30 น. ณ เวที 2 ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. กติกาการประกวด
     4.1 เพลงช้า 1 เพลง (อัตราความเร็วไม่เกิน 90 bpm)
     4.2 เพลงเร็ว 1 เพลง (อัตราความเร็วตั้งแต่ 100 bpm ขึ้นไป)
     4.3 การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแต่งกาย ให้สอดคล้องและเหมาะสม                                                                                                                                                         4.4 ผู้ที่ชนะเลิศทั้งประเภทชายและประเภทหญิง จะต้องทำการแสดง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ เวที 3 ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก ทั้งนี้จะได้รับเงินสนับสนุนการแสดงท่านละ 2,000 บาท

5. เกณฑ์การตัดสิน
     5.1 รอบคัดเลือก
           5.1.1 น้ำเสียง (แก้วเสียง การสั่นของเสียง) 15 คะแนน
           5.1.2 อักขระ (การออกเสียง เนื้อร้องถูกต้อง คำควบกล้ำ คำสั้น-คำยาว ) 10 คะแนน
           5.1.3 จังหวะ (ความถูกต้องตามจังหวะ) 10 คะแนน
     5.2 รอบชิงชนะเลิศ
           5.2.1 น้ำเสียง (คุณภาพของเสียง แก้วเสียง การสั่นของเสียง ลูกเอื้อน) 25 คะแนน
           5.2.2 อักขระ (การออกเสียง เนื้อร้องถูกต้อง คำควบกล้ำ คำสั้น-คำยาว) 20 คะแนน
           5.2.3 จังหวะ (ความถูกต้องตามจังหวะเพลงที่ร้อง) 20 คะแนน
           5.2.4 ลีลา (อารมณ์ การแสดงออก สอดคล้องกับบทเพลงที่ร้อง) 20 คะแนน
           5.2.5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย 15 คะแนน
     5.3 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. รางวัลสำหรับการประกวด
           6.1 ประเภทชาย
                 6.1.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล     ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 10,000 บาท
                 6.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล     ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 7,000 บาท
                 6.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล    ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 5,000 บาท
                 6.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล   เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 2,000 บาท
          6.2 ประเภทหญิง
                  6.2.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล     ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 10,000 บาท
                  6.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล     ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 7,000 บาท
                  6.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล     ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 5,000 บาท
                  6.2.4 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล     เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 2,000 บาท
7. การสมัครเข้าประกวด
         7.1 โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมไฟล์บันทึกภาพการร้องเพลงสดมายัง E-mail : wannse@kku.ac.th และ kanikl@kku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th/cac2021
        7.2 คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและแจ้งผลการคัดเลือกให้กับ ภายในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ https://cac.kku.ac.th/cac2021 และ Facebook Fanpage ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Art&Culture Center
       7.3 ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0 43009700 ต่อ 44414
      7.4 เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด ได้สละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่  คุณวรรณภา สีดาพล โทรศัพท์ 088-3002541

Scroll to Top