มข. จับมือ ภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มุ่งสร้างความสุจริตทางวิชาการของ มข. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับนานาชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) University of Georgia และ International Center for Academic Integrity (ICAI) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Acadamic Honesty Center) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการความซื่อสัตย์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Professor Dr. David Knauft, นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายเข้าในพิธีเปิดศูนย์ฯ กว่า 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Acadamic Honesty Center) เกิดจากการขับเคลื่อนของ ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องความสุจริตทางวิชาการและได้ศึกษาพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยร่วมกับ Professor Dr. David Knauft จาก University of Georgia International Center for Academic Integrity (ICAI) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะความสุจริตด้านวิชาการจึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการขึ้นเพื่อสร้างความสุจริตทางวิชาการอันจะส่งผลให้สามารถยกระดับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษาให้เพิ่มขึ้นก่อนที่จะจบการศึกษาเพื่อไปทำงานในด้านต่างๆ ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ กล่าวว่า “การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการนี้ขับเคลื่อนได้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นองค์กรที่จะเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการคิดและการดำเนินงานทางด้านความสุจริตทางวิชาการร่วมกับคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในเรื่องของความสุจริตทางวิชาการ”

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ได้กล่าวถึงศูนย์ฯ ว่า “การมีศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ ที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการประสานความร่วมมือ และเก็บข้อมูล รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนกติกาในการดำเนินงานด้านความสุจริตทางวิชาการที่เป็นเรื่องใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้นมีความสำคัญมาก เชื่อว่านอกจากมีสถานที่แล้วจะมีผู้ปฏิบัติงานในส่วนของอาจารย์และฝ่ายสนับสนุนอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการรวมถึงส่งเสริมนโยบายให้เกิดการนำสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง”

โดยการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นในครั้งนี้มุ่งหวังว่า ผลของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ต่อไปในอนาคต

ข่าว : ภาวดี มาพันธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

KKU and allies open the KKU Academic Honesty Center to upgrade educational quality standard to the international level

https://www.kku.ac.th/14607

Scroll to Top